Kleine lettertjes

Leveringsvoorwaarden Een woord, een beeld
Marie Baarspul, Amsterdam 

Algemeen
Voorafgaand aan een opdracht wordt mondeling en/of schriftelijk offerte gedaan op basis van uurtarief, waarbij het totaalbedrag als fixed price geldt. Wanneer leverancier (Marie Baarspul) beduidend minder uren werkt dan begroot, zal zij dit melden aan afnemer. De facturering vindt dan naar rato plaats. Wanneer gedurende de opdracht blijkt dat het ingeschatte aantal uren ruim dreigt te worden overschreden, bijvoorbeeld door veel extra overleg of herschrijving, zal leverancier afnemer hiervoor waarschuwen. 

BTW
Voor schrijf- en redactiewerk, reclameteksten en vertalingen geldt een BTW-tarief van 21 procent. Journalistieke werkzaamheden en onderwijs zijn vrijgesteld van BTW.

Kwaliteit
De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop. Als het werk uit een tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de voorkeurspelling geschreven zijn, tenzij vooraf een andere spelling wordt overeengekomen.

Geheimhouding
De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de afnemer die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Opdracht en opdrachtbevestiging
Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen.
Indien er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze algemene leveringsvoorwaarden en de condities waarop de leverancier gebruikelijk levert, waaronder de gebruikelijke tarieven van de leverancier.

Bij het verstrekken van de opdracht wordt deze kort omschreven en worden afspraken gemaakt over:
- het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst, de vorm van de publicatie, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk;
- de mate waarin de medewerking van de afnemer vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
- de materialen of gegevens die de afnemer aanlevert en binnen welke termijn;
- de persoon of autoriteit die de bijdrage of dienst goedkeurt, en binnen welke tijd de goedkeuring wordt verleend;
- wie de opdrachtgever is, voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
- de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, CDRom, post, e-mail, via CMS vanuit huis leverancier of binnen firewall opdrachtgever);
- de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst;
- het geldende honorarium.

Tevens worden eventuele bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals bijvoorbeeld:
- eindredactie;
- administratieve ondersteuning, waaronder invoer op website;
- correctie van zet- en/of drukproeven;
- begeleiding van druk en afwerking;
- overige organisatorische begeleiding;
- vertalingen
- overleg

Concepttekst en eenmalige herziening
Indien de levering een tekst betreft, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een eenvoudige herziening na overleg met de afnemer. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

Tussentijdse wijziging van de opdracht
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden.

Offerte en offertekosten
Aan het doen van een beknopt voorstel voor een bijdrage en aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.
Indien het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat min of meer een werkplan bevat, indien voor het maken van een offerte veel rekenwerk verricht moet worden of indien de offerte anderszins meer dan twee uur werk vraagt dan zijn aan de werkzaamheden kosten verbonden.
Indien een oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking dan worden kosten in rekening gebracht. Die overgang dient gemeld te worden.
De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn vervat, blijven eigendom van de leverancier. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het BW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding worden gevorderd.

Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor 10 dagen. Ook een offerte die in competitie (pitch) wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden.
De offerte is een inschatting op basis van de op dat moment bekende gegevens. Na aanvang van de opdracht geldt: wanneer het aantal uren in de praktijk het ingeschatte aantal uren dreigt te overschrijden (onvoorziene omstandigheden/uitbreiding van taken) zullen opdrachtnemer en opdrachtgever elkaar hierover tijdig inlichten. In dat geval kan de berekening worden bijgesteld. Besteedt opdrachtnemer minder dan de geoffreerde uren, dan factureert deze het daadwerkelijke (dus lagere) aantal uren.

Kostensoorten 
In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorariumkosten en indien van toepassing reiskosten.
Indien bij een opdracht werkzaamheden gecombineerd worden met die voor een andere afnemer, dan zal de leverancier dat melden en met de afnemers afspraken maken over de verdeling van de kosten.

Levering en eerste gebruiksrecht
Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de leverancier.
Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Vrijwaring
De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de leverancier.
De afnemer vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart de leverancier ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.

Auteursrecht
De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet geeft bij levering toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
De leverancier behoudt het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.
Indien de afnemer de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium.
Indien de leverancier extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken, komen de kosten daarvan bovenop het genoemde honorarium.
Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de leverancier een vergoeding toe van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium.
Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als overeengekomen honorarium het gebruikelijke tarief van de auteur.
Onder 'gebruik dat niet is overeengekomen' wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage.
Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding in principe verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan en/of hierover in overleg met leverancier anders is besloten. Omgekeerd kan de leverancier eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de afnemer een extra vergoeding van ten minste honderd procent van het overeengekomen honorarium verschuldigd.
Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan de leverancier op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn bijdrage verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
De bovenstaande bepalingen hebben ook betrekking op teksten die de leverancier van derden betrekt. De leverancier garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.
De in de voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet het recht van de leverancier om - in geval van een inbreuk op het auteursrecht - de werkelijk geleden materiële en immateriële schade te vorderen.
Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de Auteurswet gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of rectificatie.

Betaling
Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.
De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het de leverancier vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen.
Facturering vindt plaats na levering door leverancier. Bij omvangrijke opdrachten vindt facturering in delen plaats, volgens afspraak tussen leverancier en afnemer.
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 procent van de hoofdsom met een minimum van 30 euro, alles exclusief omzetbelasting.